Politika vetarih, her zaman popülerkültürünençekicitemalarındanbiriolmuştur. Bu ikisibirarayageldiğinde, ortayasadecesoluksuzizlediğimizdizilerdeğil, aynızamandatarihivepolitikolaylarıdahaderinlemesinekavramamızayardımcıolanyapıtlarçıkar. Şimdi, eğersiz de butürdizilerinsadece “eğlence” olmadığınıdüşünenlerdenseniz, buyazı tam size göre. İşte, politikaileilgilitarihidizilerinaslında ne anlattığınadairbirderinlemesineinceleme.

Krallar, KraliçelerveİktidarMücadelesi

İlk bakışta, politikaileilgilitarihidiziler, sıklıklakralların, kraliçelerinveiktidarınçalkantılıdünyasınıelealır. Ancakunutmamanızgerekenbirşey var: budiziler, sadecetarihikostümlervelüksmekanlararasındadönenhikayelerdeğildir. Krallarınvekraliçelerinyaşadığıdramalar, aslındapolitiksistemlerinveyönetimbiçimlerininbiryansımasıdır.

Örneğin, “The Crown” dizisi, İngilizmonarşisinin 20. yüzyıldakideğişiminielealırken, aslındademokrasi, medyavekamusalimajgibiçokdahagenişkonularadeğinir. Elbettetarihibir dizi olduğuiçintamamengerçekçideğildir, ancakbu tip diziler, izleyiciyetarihinsadecekitaplardanibaretolmadığını, aslındayaşananolaylarıngünümüzedairbirçokdersiçerdiğinigösterir.

Dizillasitesinde istediğiniztarzdatarihidizileribulabilirveindirmedenizleyebilirsiniz.

Politika veİdeoloji

Bazıtarihidiziler, sadecegeçmişteyaşananolaylarıanlatmaklakalmaz, aynızamandaizleyiciyifarklıideolojilervedünyagörüşlerihakkındadüşündürmeyiamaçlar. Örneğin, “Spartacus” gibidiziler, kölelikveözgürlükgibievrenseltemalarıirdeler. Bu diziler, izleyicileretarihiolaylarınyalnızcabirzaman dilimine ait olmadığını, aslındagünümüzpolitikasınadairpekçokşeysöyleyebileceğinigösterir.

Bu türdizilerde, karakterlergenelliklebirideolojiyiveyafikritemsilederler. Yani, bukarakterleryalnızcabirerkişideğil, aynızamandabirdüşünceninveyainancınyüzüdür. Ve eminolun, izlediğinizbudizilerde, çoğu zaman karakterlerinyaptığıseçimler, onlarıntemsilettiğiideolojilerinbiryansımasıdır.

ToplumsalMeselelerveSiyasiGerilimler

Politika ileilgilitarihidiziler, toplumsalmeselelervesiyasigerilimlerhakkında da önemlibilgilersunar. “Mad Men” gibidiziler, 60’ların Amerika’sındaırkçılık, cinsiyeteşitsizliğigibikonularıelealırken, aslındaizleyiciyebumeselelerintarihselarkaplanınısunar. Bu türdetaylar, izleyiciningünümüzdeyaşananolaylarıdahagenişbirperspektiftengörmesinisağlar.

Özellikledizilerin zaman dilimlerivemekanları, hikayeninanlatmakistediğitoplumsalvesiyasimesajlariçinkritikönemesahiptir. Mesela, 18. yüzyıldageçenbir dizi, dönemintoplumsaldinamikleriniveiktidarilişkilerinisergilerken, izleyiciye o dönemdenasılbirpolitikatmosferinhükümsürdüğünü de gösterir.

Politika ileilgilitarihidiziler, yalnızca zaman öldürmekiçinizleneneğlencelikyapıtlardeğildir. Bu diziler, sizfarkındaolmasanız bile, tarihinvepolitikanınkarmaşıkdünyasınadairbirçokönemlimesajvebilgisunar. Dolayısıyla, birsonrakitarihi dizi maratonunuzda, sadecegörsellereya da aksiyonadeğil, aynızamandadizininsunduğuderinmesajlara da odaklanın. Belki de bu, sizintarihevepolitikayadairbakışaçınızıtamamendeğiştirecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post <h1>Death, ONLINE CASINO GAMING And Taxes</h1>
Next post <h1>Take 10 Minutes to Get Started With ONLINE CASINO GAMING</h1>